Zásady ochrany osobných údajov

 

Pred tým ako poskytnete prostredníctvom webu www.spoznajktosi.eu akékoľvek osobné údaje, prosím, zoznámte sa s podmienkami spracovania vašich osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

 

Plne rešpektujem súkromie mojich zákazníkov, preto ak ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete mi svoje osobné údaje. Tieto údaje budú použité výlučne pre komunikáciu s vami – zákazníkom alebo na odoslanie produktu, ktorý si prostredníctvom stránky zakúpite. Zodpovedám za zabezpečenie a ochranu týchto údajov. V prípade, že nechcete poskytovať vaše údaje a ani nechcete, aby boli uložené v mojej databáze, odporúčame si službu objednať telefonicky alebo cez kontaktný formulár, v prípade, že si žiadate o vymazanie kontaktu ihneď po vybavení tejto objednávky, uveďte to v prosím pri vypĺňaní kontaktného formulára.

 

Správca osobných údajov

Ing. Marianna Štrbíková, IČO: 41 156 897, Trnková 6, 903 01 Senec, číslo živnostenského registra 112-36077 (ďalej len "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom stránky www.spoznajktosi.eu. Prehlasujem, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získaných registráciu pri vytváraní objednávky za služby a produkty nakladám v súlade s ustanoveniami Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon").

Vaše osobné údaje budú spracované a ako správca určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho a prikladám v tomto dokumente prípadných ďalších spracovateľov vašich osobných údajov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: info@spoznajktosi.sk, mobil: +421903233738 alebo priamo z webu www.spoznajktosi.eu v záložke Kontaktujte ma.

 

Prehlásenie:

Prehlasujem, že ako správca spĺňam všetky zákonné povinnosti, ktoré sú potrebné na spracovanie vašich osobných údajov, platnou legislatívou a zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

Ďalej prehlasujem, že budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu.

 

Účely spracúvania a rozsah osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, spracovávame z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie informácií, služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a meno potrebujem k nevyhnutnej komunikácii (napr. zaslanie informácií o službách). V prípade analýzy BAZI je potrebné poskytnutie celého dátumu narodenia vrátene presného času t. j. hodiny a minúty narodenia, ak ho zákazník pozná.

 • Vedenie účtovníctva a zmluvy.

Ak ste mojimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov, prípadne spísaniu ponúk a zmlúv.

 • Marketing - zasielanie informačných mailov.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v e-maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate, môžem využívať za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojimi zákazníkmi, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú.

Ak mojim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe vášho súhlasu so spracovaním a ochranou osobných údajov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

 • Pokročilý marketing - zasielanie informačných mailov.

Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 2 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

 • Fotografická dokumentácia - napr. z mojich živých akcií.

Vaše osobné údaje si ponechávam počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

 

Spracovanie Cookies z internetových stránok

https://www.spoznajktosi.eu/cookie-policy

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránim osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup moji spolupracovníci a zmluvní partneri.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžii, využívam služby a aplikácie spracovateľov:

 • Facebook
 • Instagram
 • Google
 • ODOO
 • Tresk
 • Ing. Petra Pauerová

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom mailu: info@spoznajktosi.sk

Ak máte na webovej stránke účet, alebo ste pridali komentár do blogu alebo iných stránok, môžete ma požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladám, vrátane údajov, ktoré ste mi poskytli. Zároveň môžete požiadať o vymazanie osobných údajov.

Vymazanie údajov sa netýka údajov, ktoré som povinná o vás uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňajú už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím do doby 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávam spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na výmaz. Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať mailom.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadne pochybenie okamžite napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Inšpiratívne emaily, články, produkty alebo služby vám posielam, ak ste mojim zákazníkom na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 25.5.2018 a sú vydané v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov ("nariadenia" alebo "GDPR" a nahrádzajú akokoľvek predošlé zásady spracovania osobných údajov.

 

Ďakujem za dôveru a chceme vás uistiť, že s vašimi osobnými údajmi budeme nakladať v rámci právnych nariadení a predpisov.